เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย /Sales Representative

Unkown location เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
3 weeks ago 9 hits ID #216

คำอธิบาย

คุณสมบัติ - เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี - วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. / ปริญญาตรี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS OFFICE และ Social Media Applications เช่น Line, Facebook, Youtube, Tiktok มีทักษะด้านการสื่อสาร - มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการวางแผนการขาย และจัดการงานเอกสาร - มีประสบการณ์งานขายสินค้าอุตสาหกรรม หรือโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบ - เรียนรู้วิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์/ วิธีแก้ไขปัญหากับลูกค้า และสามารถให้ข้อมูลทางเทคนิคแก่ ลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง - ค้นหา/ดูแล/เข้าเยี่ยม ลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม /กระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในช่องทางใหม่ๆ - จัดทำเอกสารและรายละเอียดการสนับสนุน/การนำเสนอให้กับลูกค้า เช่น ใบเสนอราคา รูปภาพ แผ่นพับ/brochure หรือตัวอย่างสินค้า เป็นต้น - รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า/ติดตามผลการเสนอการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด - กำหนดแผนการขาย เพื่อสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของบริษัท สามารถวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า /วิเคราะห์ผลงานด้านการขายและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น - จัดการ ดูแล พัฒนา งานขายและการตลาดของตน และจัดทำรายงานเข้าเยี่ยมชมลูกค้า - ให้ความช่วยเหลือทีมงานคนอื่นในองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานได้อย่างไม่ติดขัด - สามารถร่วมเสนอแนวทางในการบริหารจัดการงานขาย ร่วมกับฝ่ายบริหารได้ - ประสานงานกับฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet