Marketing Engineer

Unkown location 15000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
4 months ago 18 hits ID #194

คำอธิบาย

หน้าที่และลักษณะงาน
1. ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
2. จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
3. จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย
4. ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
5. ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า
6. ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
7. สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
8. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ISO และคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอ
10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-30 ปีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel เป็นอย่างดี
4. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet