พนักงานต้อนรับ

Unkown location 125000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
4 months ago 25 hits ID #202

คำอธิบาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาการท่องเที่ยว
การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
(3) มีบุคลิกภาพดี ขยัน คล่องแคล่ว อดทน ตั้งใจทำงาน
(4) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักงานบริการ
(5) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word/ Excel
/Powerpoint) และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
(6) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
(7) สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
(8) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
(9) ทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
สันนิบาตสหกรณ์
สันนิบาตสหกรณ์ Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet