ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานนิติการ (พนักงานธุรการและจัดทำเอกสาร)

เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร, TH 13000.00 ฿

3 months ago 20 hits ID #224

คำอธิบาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / หรือปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 22 – 35 ปี
3. เพศชาย - หญิง
4. มีทักษะและความชำนาญในการใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft office
5. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
6. มีประสบการณ์ด้านการจัดประชุม การจัดทำระเบียบวาระการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานในหน่วยงานของรัฐ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานนอกเวลาได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกฎหมาย หรือคณะทำงานอื่นๆ เพื่อจัดประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม ประสานงาน และดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. งานอื่นๆ ที่ได้มอบหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet