Software developer

Unkown location 27000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
5 months ago 24 hits ID #239

คำอธิบาย

คุณสมบัติ
- มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และการออกแบบได้ เช่น Java HTML.
- มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
- มีความสารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet