ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator จำนวน 1 อัตรา)

อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี, TH 25000.00 ฿

1 month ago 13 hits ID #275

คำอธิบาย

คุณสมบัติ
- อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขา สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีทักษะในการติดต่อประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
(หากมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป, TOFEL (IBT) ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไปหรือคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี
- มีความอดทนต่อแรงกดดัน
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการได้
สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มี.ค. 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dcd/news.php?news=41228&deptcode=

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
กองโรคติดต่อทั่วไป
กองโรคติดต่อทั่วไป Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet