Sales Engineer

อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

1 month ago 17 hits ID #332

คำอธิบาย

รับสมัคร Sales Engineer จำนวน 1 อัตรา

Full Time วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
(หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทินวันหยุดของบริษัท)

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
**เดินทางสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีบางกระสอ)**

เงินเดือนและสวัสดิการ :
1. เงินเดือน (ตามประสบการณ์ทำงาน)
2. ค่าคอมมิชั่น (เฉพาะ Sales Engineer ตามข้อตกลง)
3. อาหารกลางวันฟรี
4. ประกันสังคม
5. โบนัสประจำปี

คุณสมบัติ :
 เพศ ช. หรือ ญ. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ หุ่นยนต์ หรือตามประสบการณ์ความสามารถ
 มีประสบการณ์การขายงานโครงการหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างน้อย 1-2 ปี
 มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับ ดี - ดีมาก
 มียานพาหนะเป็นของตนเอง รถยนต์ หรือ มอเตอร์ไซด์ และมีใบอนุญาตขับขี่กรมขนส่งทางบก
 สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (ถ้ามี)
 มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอ และต่อรองได้ดี
 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี
 มีทัศนคติที่ดี บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาสุภาพ กิริยามารยาทดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 รับนโยบายจากผู้จัดการและนำมาวางแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย
 วางแผนสำรวจรายชื่อลูกค้าและข้อมูลของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสม
 จัดทำ Presentation ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำเสนอลูกค้าให้ครบถ้วน
 จัดทำแผนงานนัดพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งแสดงสินค้าตัวอย่าง คุณสมบัติการใช้งานและตอบข้อซักถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ให้คำปรึกษาลูกค้า ถึงการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในงานออกแบบ ติดตั้ง และข้อควรระวังต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการ
 ทำแผนงานปิดการขายเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และงบประมาณตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
 จัดทำใบเสนอราคา โดยแสดงรายละเอียดสินค้า ราคา จำนวน และเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบายของบริษัท
 รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า แก้ไขปัญหาที่เกิดกับลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและบริการ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำได้อีก
 สำรวจความต้องการลูกค้าและแนวโน้มของตลาด เพื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์กับผู้จัดการ และนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนความสามารถ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

ขั้นตอนการสมัครงาน :
1. กรอกใบสมัครงานตาม link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAe7N4Ob18942Qf9SL65JNtMFtZRnkCIqk8yYMSjU8zONAQA/viewform?usp=sf_link

2. ส่งหลักฐานการสมัครงานทาง Email : **เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรอบสำเนาถูกต้อง และสแกนเอกสารส่งมาที่ Email: tesrshop@gmail.com ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า "สมัครงาน"

เอกสารสมัครงานมีดังนี้
1. ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษา)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายรูปหน้าตรงเห็นใบหน้าชัดเจน (ส่งเป็น file .jpg)
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบประกาศผ่านการฝึกอบรม, ใบประกาศผลรางวัล เป็นต้น

**หากผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 7-14 วันทำการ เพื่อขอนัดสัมภาษณ์ต่อไป**

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
นายอานนท์ หม้อสุวรรณ
นายอานนท์ หม้อสุวรรณ Posting for 1+ month view profile

Comments 0

No comments has been added yet