พนักงานช่วยงานด้านสุขภาพ

Unkown location 500.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
1 month ago 13 hits ID #339

คำอธิบาย

ความรับผิดชอบ

พนักงานช่วยงานด้านสุขภาพ ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ

คุณสมบัติ

อายุ 18 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

ได้รับค่าตอบแทน วันละ 500 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

เอกสารการสมัคร

1.ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี ขนาด1นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4.สำเนาใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

5.สำเนาหลักฐานทางการทหาร ได้แก่ ใบสำคัญแบบสด.9 หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43) จำนวน 1 ฉบับ

6.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม

วัณโรคในระยะแพร่เชื้อกระจาย
โรคเท้าช้าง
โรคติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
7.หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส 1 ฉบับรับสมัครตั้งแต่ 2 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ ชั้น 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว

โทร 02-5418380

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
ชนาภา
ชนาภา Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet