Project Coordinator/ ผู้ประสานงานโครงการ (สัญญาจ้างสิ้นสุดธันวาคม 2567)

เขตบางซื่อ, กรุงเทพมหานคร, TH เช็คกับผู้ประกาศ

3 weeks ago 7 hits ID #358

คำอธิบาย

1. เป็นผู้ช่วย Project manager ในการบริหารโครงการ
2. กำหนดแผนปฏิบัติงาน รายละเอียดของงาน ลำดับขั้นตอน และดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลา และขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรืองานที่รับผิดชอบ
3. ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ด้านบริหารงานผลิต (ระบบ คน งบประมาณ เวลา) ให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการ
4. ประสานงานการจัดอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่ของโครงการ
5. จัดหาข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบโครงการ อาทิ เอกสารนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อโครงการ เอกสารการประชุม เอกสารในการติดต่อประสานงาน เอกสารสรุปและส่งมอบงาน เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
6. ช่วยบริหารจัดการระบบ Outsourcing Networking และ Partnership และบริหารความสัมพันธ์กับพันธมิตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประสานความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารโครงการจนจบกระบวนการ
8. ระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการทำงานผลิต

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
- การศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ประสบการณ์: อย่างน้อย 2 ปี ด้าน : การจัดอบรม งานวิชาการ
- มีความสามารถในการสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษ
- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- เป็นนักเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด
- มีการบริหารจัดการและวางแผนในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีและมีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารและจับประเด็นได้ดี
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานฟรีแลนซ์
กันย์สิตา ทรัพย์เฉลิม
กันย์สิตา ทรัพย์เฉลิม Posting for 3+ weeks view profile

Comments 0

No comments has been added yet