Marketing Executive

เขตยานนาวา, กรุงเทพมหานคร, TH เช็คกับผู้ประกาศ

1 week ago 4 hits ID #377

คำอธิบาย

- วางแผนงานและกลยุทธ์การตลาดสำหรับทั้งช่องทาง Online & Offline
- ควบคุม Project ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน จุดประสงค์ KPI และเวลา
- วางแผนจัดการงบประมาณทางการตลาด
- ประสานงานกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet