ช่างซ่อมบำรุง

Unkown location 12000.00 ฿

4 weeks ago 23 hits ID #415

คำอธิบาย

*เงินเดือน 12,000-18,000บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
1. จัดทำคู่มือการทำงาน (WI-Work Instruction) สำหรับกระบวนการซ่อมเครื่องจักร
2. ดำเนินการซ่อมบำรุง การจดบันทึกประวัติ เมื่อเครื่องจักรเสีย รวมถึงการซ่อมบำรุงฉุกเฉินเร่งด่วน
3. ร่วมจัดทำแผน การดำเนินงาน การบันทึกผล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร(เชิงป้องกัน)กับฝ่ายผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เครื่องจักรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น และลดความสูญเสียจากการผลิต
4. ร่วมพัฒนาวิธีการกับฝ่ายบริหารและฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้คน เครื่องจักร วัตถุดิบ พลังงาน และข้อมูล เพื่อผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนที่วางไว้ อันก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
5. วางแผน ออกแบบ และพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุง ให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ
6. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักร การเบิก การสั่งซื้อ การวางแผนบริหารสต็อคอะไหล่เครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ