Project Coordinator

นนทบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

Seller has not uploaded any pictures
4 months ago 20 hits ID #226

คำอธิบาย

• ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานตามมาตรฐานของบริษัท
• ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานธุรกิจของงานทีั่รับผิดชอบ (Business Process)
• ศึกษาภาพรวมของโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
• ติดตามการดำเนินโครงการและกิจกรรมของโครงการ สิ่งที่ต้องส่งมอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครง
• ติดตามโครงการเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงของสัญญา
• ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับคณะทำงานทั้งฝ่ายลูกค้าและบริษัท ให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่
กำหนด
• จัดทำรายงานการประชุมร่วมกับลูกค้า รายงานความคืบหน้าโครงการ และการประเมินผลโครงการ
• จัดเตรียมเอกสารที่ต้องส่งมอบในแต่ละกิจกรรมของโครงการตามสัญญา
• ติดตามและ ตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์และการบริการที่ส่งมอบ
• ทดสอบโปรแกรมและระบบงานที่เกี่ยวข้อง
• ทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งาน (UAT) และจัดทำรายงานผลการทดสอบ
• Implement ระบบงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
• วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน
• ติดตามการแก้ไข ปรับปรุงและ ดูแลรักษาระบบงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet