เจ้าหน้าที่โครงการ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร, TH 18000.00 ฿

3 months ago 33 hits ID #322

คำอธิบาย

1. นำเสนอและรับผิดชอบดูแลโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณา
• ริเริ่มสร้างสรรค์ และนำเสนอโครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
• ดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ ตรงตามกำหนดการ รวมถึงบริหารงบประมาณของแต่ละโครงการ รายงานความคืบหน้า สรุปผลโครงการ ให้คณะกรรมการทราบ อย่างสม่ำเสมอ
• รวบรวมเอกสารโครงการที่มีผู้เสนอขอรับบริจาค และออกสำรวจพื้นที่จริง เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปรายงานการสำรวจเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และดำเนินการแจ้งผู้ขอรับบริจาคทราบ
• ติดตามประเมินผลโครงการที่ทำสำเร็จแล้ว และสรุปรายงานประจำปี
• รวมรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ที่ได้เรียนรู้จากการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา
2. นำเสนอไอเดียเพื่อออกแบบแผนการสื่อสาร ตลอดจนการทำออนไลน์คอนเทนต์ คลิป VDOและกราฟฟิค เพื่อโปรโมทโครงการ และประชาสัมพันธ์มูลนิธิ
3. ทำแผนงาน และประสานงานเพื่อการระดมทุนของมูลนิธิกับผู้บริจาคอย่างมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ
4. เสนอกิจกรรมและติดต่อดูแล ภาคี, จิตอาสา รวมถึงศิษย์เก่านักเรียนทุน เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนานักรียนทุนของมูลนิธิ อย่างต่อเนื่อง
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ ที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำรายงานประจำปี
6. รับผิดชอบงานด้านการติดต่อประสานงานต่างๆ เช่น งานหนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือขออนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต การจัดซื้อจัดหา การจองพาหนะ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
7. สรุปรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ส่งผู้จัดการมูลนิธิ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำเสนอโปรเจค ตามเป้าประสงค์ของมูลนิธิ และสามารถนำการดำเนินการ รวมถึงติดตามผลของโปรเจคที่ได้รับมอบหมายให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ตั้งไว้
3. มีความสามารถในการสื่อสารและบริหารงานกับฝ่ายบริหารอาวุโสในหลายๆองค์กรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการระดมทุน
4. มีความเชี่ยวชาญในการหา และติดต่อภาคี เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิ
5. มีทัศนคติ ทำงานด้วยใจรักการเป็นจิตอาสา เสียสละ ยืดหยุ่นให้ได้ผลลัพธ์ ไม่เกี่ยงงาน
6. ทำงานคล่องแคล่วรวดเร็ว มีทักษะในการจัดการให้ได้ผลลัพธ์ โดยไม่ต้องสั่งทุกขั้นตอน
7. รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสาร และติดต่อประสานงานที่ดี
8. มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีไหวพริบ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทันกระแสบนโลกออนไลน์ และเทคโนโลยี
9. ตรงต่อเวลา รู้จักการบริหารเวลา และมีความรับผิดชอบ
10. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ทำงานเป็นทีม และทำงานล่วงเวลาได้
11. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และ MS Office ได้ดี
12. ชอบพัฒนาตนเอง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. เงินเดือน 18,000 – 25,000 บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)
2. ทำงานวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08:00 น. – 18:00 น. และวันศุกร์เวลา 08:00 น. – 17:00 น.
3. มีที่พักราคาพนักงาน มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยง เมื่อต้องค้างแรมนอกสำนักงาน
4. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุ กับประกันชีวิตเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน เมื่อผ่านทดลองงาน ตามรอบ
5. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณจากงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ

Comments 0

No comments has been added yet