มูลนิธิกำลังใจ Posting for 1+ month view all ads

Latest items of seller

เจ้าหน้าที่โครงการ
1 month ago
Preview
18000.00 ฿
เจ้าหน้าที่โครงการ
1 month ago
1. นำเสนอและรับผิดชอบดูแลโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ เสนอคณะกรรมการพิจารณา • ริเริ่มสร้างสรรค์ และนำเสนอโครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ • ดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ ตรงตามกำหนดการ รวมถึงบริหารงบประมาณของแต่ละโครงการ รายงานความคืบหน้า สรุปผลโครงการ ให้คณะกรรมการทราบ อย่างสม่ำเสมอ • รวบรวมเ...
อำเภอเมืองสมุทรสาคร, TH/ 1 month ago/ 21 hits
อำเภอเมืองสมุทรสาคร, TH
18000.00 ฿
มูลนิธิกำลังใจ
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี Accounting Admin
1 month ago
Preview
16000.00 ฿
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี Accounting Admin
1 month ago
ลักษณะงาน • รับผิดชอบงานด้านบัญชี เช่น คีย์เอกสารสำคัญรับ-เอกสารสำคัญจ่าย รวบรวมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้างจากเจ้าหน้าที่โครงการ จัดเก็บเอกสารการเงินที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ ออกใบเสร็จผู้บริจาค • รับผิดชอบงานด้านการขอและต่อใบอนุญาตประกอบการ และสัญญาต่างๆ ของมูลนิธิ กับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐ ธนาคาร พันธมิตร ผู้บริจาค ...
อำเภอเมืองสมุทรสาคร, TH/ 1 month ago/ 12 hits
อำเภอเมืองสมุทรสาคร, TH
16000.00 ฿
มูลนิธิกำลังใจ