R&D Engineer

อำเภอเมืองนนทบุรี, นนทบุรี, TH เช็คกับผู้ประกาศ

1 month ago 16 hits ID #333

คำอธิบาย

รับสมัคร R&D Engineer จำนวน 1 อัตรา

พนักงานประจำ (Full Time) วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 18:00 น.
(หยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทินวันหยุดของบริษัท)

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ทีอีเอสอาร์ จำกัด
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
**เดินทางสะดวกใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีบางกระสอ)**

เงินเดือนและสวัสดิการ :
1. เงินเดือน (ตามประสบการณ์ทำงาน)
2. ค่าคอมมิชั่น (เฉพาะ Sales Engineer ตามข้อตกลง)
3. อาหารกลางวันฟรี
4. ประกันสังคม
5. โบนัสประจำปี

คุณสมบัติ :
 เพศ ช. หรือ ญ. อายุ 22 ปีขึ้นไป
 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ หุ่นยนต์ หรือตามประสบการณ์ความสามารถ
 มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนา 2 ปีขึ้นไป ด้าน Robotics
 มีความรู้ความสามารถด้าน IoT, Robotics, Electronics, Mechatronics, Computer vision, Embedded system
 มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับ ดี - ดีมาก
 มีทักษะการติดต่อประสานงานกับลูกค้า คิดวางแผนงาน และแก้ไขปัญหาได้ดี
 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้ดี
 มีทัศนคติที่ดี บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี พูดจาสุภาพ กิริยามารยาทดี แต่งกายสะอาดเรียบร้อย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือโครงการวิจัยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย และนำมาวางแผนงานเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย
 ศึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และ/หรือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ศึกษาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า หรือแนวโน้มความต้องการของตลาดได้
 จัดหา ควบคุม และดูแลวัสดุงานวิจัย และ/หรือวัตถุดิบการผลิต ในราคาที่ประหยัดหรือให้อยู่ในงบประมาณ
 จัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น (หากมี) และเร่งแก้ไขปัญหานั้นให้สำเร็จด้วยดี
 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา รายงานวิจัย และ Persent งานได้ดี
 จัดทำและรวบรวมข้อมูล ประสานงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสอนองความต้องการของลูกค้า
 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข
 ทดลอง ตรวจสอบ และสรุปรูปแบบหรือคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 ศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนความสามารถ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

ขั้นตอนการสมัครงาน :
1. กรอกใบสมัครงานตาม link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAe7N4Ob18942Qf9SL65JNtMFtZRnkCIqk8yYMSjU8zONAQA/viewform?usp=sf_link

2. ส่งหลักฐานการสมัครงานทาง Email : **เอกสารทุกฉบับเซ็นรับรอบสำเนาถูกต้อง และสแกนเอกสารส่งมาที่ Email: tesrshop@gmail.com ระบุหัวข้ออีเมล์ว่า "สมัครงาน"

เอกสารสมัครงานมีดังนี้
1. ใบประกาศนียบัตร (วุฒิการศึกษา)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายปัจจุบัน ถ่ายรูปหน้าตรงเห็นใบหน้าชัดเจน (ส่งเป็น file .jpg)
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบประกาศผ่านการฝึกอบรม, ใบประกาศผลรางวัล เป็นต้น

**หากผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 7-14 วันทำการ เพื่อขอนัดสัมภาษณ์ต่อไป**

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
นายอานนท์ หม้อสุวรรณ
นายอานนท์ หม้อสุวรรณ Posting for 1+ month view profile

Comments 0

No comments has been added yet