โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)

Unkown location 12000.00 ฿

Seller has not uploaded any pictures
3 weeks ago 9 hits ID #387

คำอธิบาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
-ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Inspector) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด
-เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
-ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา
-ตรวจเช็กสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยกำหนดไว้
-ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง
-ตรวจสอบและติดตามผลการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
-ควบคุมให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทของงาน งานประจำ
พุฒิสรรค์
พุฒิสรรค์ Unregistered user

Comments 0

No comments has been added yet