บุษญาภรณ์ สุขเกษม Posting for 3+ months view all ads

Latest items of seller

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2 months ago
Preview
12600.00 ฿
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2 months ago
- ติดตั้งระบบปฏิบัติในเครื่องคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานเครื่องพิมพ์ - ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ -ปฏิบัติงานด้าน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
/ 2 months ago/ 25 hits
Unknown location
12600.00 ฿
บุษญาภรณ์ สุขเกษม
นักวิชาการสถิติ
3 months ago
Preview
16800.00 ฿
นักวิชาการสถิติ
3 months ago
- จัดทำรายงานรายวัน รายเดือน รายไตรมาสของรพ. - จัดทำข้อมูล สถิติ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล - จัดทำหนังสือรายงานประจำปี - วิเคราะห์และสรุปผลโครงการของฝ่าย - จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ การประชุม อบรม สัมมนา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เขตบางคอแหลม, TH/ 3 months ago/ 17 hits
เขตบางคอแหลม, TH
16800.00 ฿
บุษญาภรณ์ สุขเกษม